АКТУАЛНОАКЦЕНТИГРАДЪТПРОЕКТИРЕГИОНТЕЛЕГРАФ

Ремонтират ударно читалище „Родолюбие“, наесен става културен център на Асеновград и региона

Ремонтират ударно читалище „Родолюбие“ в Асеновград, преобразяват го наесен в модерен културен центърРемонтът на Народно читалище „Родолюбие“ в Асеновград върви в пълна сила, установи репортер на онлайн всекидневникът на асеновградчани – Асеновград ДНЕС. Работниците ударно оправят външната фасада, огромно метално скеле е опасало северната и южната страна на сградата. Боклукът се изнася в огромни контейнери.
Въпреки усилената работа, се спазва чистота и порядък.
Очаква се ново финансиране на проекта, за да приключи навреме и изцяло ремонтът.


Проучване на Асеновград ДНЕС установи, че над 3 000 000 лева ще бъдат вложени в цялостната реконструкция и модернизация на Народно читалище „Родолюбие“ в Асеновград, по спечеления от Общината проект с европейско финансиране.
С тези средства читалището ще бъде преобразено неузнаваемо и ще се превърне в модерен културен център, от който градът имаше нужда от години. Очаква се ремонтът да приключи тази есен, най-вероятно през октомври.
Дългоочакваното от години реновиране ще промени цялостния облик на културното средище. Нека припомним, че мащабният ремонт на читалището е благодарение на спечеления от община Асеновград проект: „Културна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие“ – Асеновград“. Той е финансиран от оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година.
Архитектурата на сградата, която е строена през 60-те години и е въведена в експлоатация през 1964 година, като функцията й е за културен дом и от тогава е главен културен и средищен център на общината.


От години сградата бе в лошо състояние, изразяващо се в ниска енергийна ефективност /нетоплоизолирани стени, компрометирана стара дървена и метална дограма, нетоплоизолиран покрив, неефективна отоплителна система, липса на енергийно ефективно осветление/, санитарни помещения, гримьорни и зали в лошо състояние, остаряло и амортизирано сградно и сценично оборудване и обзавеждане. Проектът е ориентиран към цялостно обновяване, подобряване на функционалността и повишаване на енергийната ефективност на читалище „Родолюбие“- Асеновград.
Именно за решаването на тези наболели проблеми, Община Асеновград разработи проектно предложение и кандидатства за финансиране пред оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
В средата на 2021 година проектното предложение беше одобрено, подписа се договор и започна реализацията на проекта.
Общата стойност на проекта е 3 222 579,71 лв.
Финансирането е комбинирано – от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 и финансов инструмент от Фонд за устойчиви градове.
Допълнително е заложено и финансиране в размер на 578 000 лв., поради прогресираща инфлация и значително повишение на цените на строителните материали, оборудването и услугите в последната година и половина.
Проекът включва подмяна на съществуваща амортизирана дограма и доставка и монтаж на нова енергийноефективна такава, полагане на топлоизолация, подмяна на част от съществуващите покривни покрития, подмяна на ВиК инсталация (вътрешно сградна), ремонт на съществуващи санитарни възли и изграждане на нови, подмяна на ел. инсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление, структурно окабеляване, сигнално-охранителна инсталация, подмяна на пожароизвестителна инсталация, подмяна на мълниезащитната и заземителната инсталация, подмяна/модернизация на климатичната инсталация, подмяна на отоплителна и вентилационна система, ремонт на зрителната зала, подмяна на настилки, осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение и др.
По проекта ще бъдат доставени и монтирани специализирани машини, съоръжения и оборудване: сценично осветление, пулт за осветление и различни типове прожектори, портален осветителен мост, подемници за декори, доставка и монтаж на нови театрални столове, завеси, озвучителни тела, цифрова микрофона система и оборудване за апаратна, подемници и ръкохватки за хора с увреждания и др.
Освен строителните и монтажните работи и доставката на съоръжения и оборудване, в проекта са заложени и дейности за управление на проекта, авторски надзор, строителен надзор, въвеждане в експлоатация, информация и публичност, както и независим одит.
Срокът за реализация на всички дейности по проекта е ноември 2023 г., като очакванията са след неговия край сградата на читалището да придобие изцяло нова визия, функционалност и достъпност, които да удовлетворяват напълно, културната общественост и всички жители и гости на Община Асеновград.

Проектът „Културна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие“ – Асеновград“ е под №: BG16RFOP001-1.025-0007-C01 и е финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. /Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Асеновград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Ще бъде подменена съществуваща амортизирана дограма и доставка и монтаж на нова енергийноефективна такава, полагане на топлоизолация, подмяна на част от съществуващите покривни покрития, подмяна на ВиК инсталация (вътрешно сградна), ремонт на съществуващи санитарни възли и изграждане на нови, подмяна на ел. инсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление, структурно окабеляване, сигнално-охранителна инсталация, подмяна на пожароизвестителна инсталация, подмяна на мълниезащитната и заземителната инсталация, подмяна/модернизация на климатичната инсталация, подмяна на отоплителна и вентилационна система, ремонт на зрителната зала, подмяна на настилки, осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение и др.
По проекта ще бъдат доставени и монтирани специализирани машини, съоръжения и оборудване: сценично осветление, пулт за осветление и различни типове прожектори, портален осветителен мост, подемници за декори, доставка и монтаж на нови театрални столове, завеси, озвучителни тела, цифрова микрофона система и оборудване за апаратна, подемници и ръкохватки за хора с увреждания и др.

Освен строителните и монтажните работи и доставката на съоръжения и оборудване, в проекта са заложени и дейности за управление на проекта, авторски надзор, строителен надзор, въвеждане в експлоатация, информация и публичност, както и независим одит.
Срокът за реализация на всички дейности по проекта е ноември 2023 г., като очакванията са след неговия край сградата на читалището да придобие изцяло нова визия, функционалност и достъпност, които да удовлетворяват напълно, културната общественост и всички жители и гости на Община Асеновград.

Проектът „Културна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие“ – Асеновград“ е под №: BG16RFOP001-1.025-0007-C01 и е финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. /Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Асеновград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган.