АКЦЕНТИГРАДЪТПРОЕКТИ

Община Асеновград с одобрен проект за подмяна на уличното осветление

Одобрено е проектното предложение на община Асеновград „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в Асеновград“. Финансирането е на стойност 1 078 679,20 лв.
Средствата ще бъдат осигурени по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за
улично осветление“ на Национален план за възстановяване и устойчивост.
Предвидените дейности по проекта са подмяна на 1747 бр. стари натриеви осветителни тела с нови LED такива и други 128 електрически табла за улично осветление с нови, които имат вградени компоненти за системи за управление и
мониторинг. В бъдеще ще се използва софтуер, позволяващ обединяване на данните от контролерите, монтирани в таблата, обработка на данните, ръчно и автоматично управление, измерване на работни параметри на системата и др.
Чрез реализацията на проекта ще се подобри качеството на уличното осветление в Асеновград. Ще се намалят годишните разходи за електрическа енергия и емисиите от парникови газове. Целта е да се сведат до минимум
пътнотранспортните произшествия и уличната престъпност.
Това ще доведе до повишаване на безопасността при движение, което ще създаде спокойна нощна
среда за населението на Асеновград и гостите на града.