АКЦЕНТИГРАДЪТНОВИНАРПРОЕКТИ

Подменят уличното осветление в Асеновград с LED лампи по проект на Общината


Уличното осветление във всички райони в Асеновград ще бъде подновено, научи Асеновград ДНЕС. Асеновградската община кандидатства с проектно предложение „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в гр. Асеновград“ по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ на Национален план за възстановяване и устойчивост. Съгласието си за кандидатстване даде Общинският съвет в града. Реализирането на този проект е от особено обществено значение.

Уличното осветление е един от най-големите консуматори на енергия в общините. Той оказва влияние на ръста на енергийното потребление през последните години. Поради това се търсят възможности за повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление. Проектното предложение предвижда подмяна на съществуващите конвенционални светлинни източници и осветителни тела със светодиодни (LED) осветители. Изграждане на автоматизирани системи за контрол и управление на уличното осветление, както и за рехабилитация на съответната общинска техническа инфраструктура.

Припомняме, че около две години община Асеновград кандидатства по процедура, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Тогава проектното ни предложение беше одобрено, като бе включено в списък с резервни проекти. Причината да не се осъществи, беше недостиг на финансов ресурс по самата програма. Поради това, сега община Асеновград е определена като конкретен бенефициент по Инвестиция „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“. Средствата са осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост на България.

Проектът предвижда подмяната на 1747 броя стари натриеви осветители с нови LED такива и на 128 електрически табла за улично осветление с нови, които имат вградени компоненти за системи за управление и мониторинг. На компютърна конфигурация ще се инсталира софтуер, позволяващ обединяването на данните от контролерите, монтирани в таблата, обработка на данните, ръчно и автоматично управление, измерване на параметри на работата на системата и др.