АКТУАЛНОНОВИНАРОБЩЕСТВООБЩЕСТВОПРЕСЦЕНТЪР

Проверяват домашните кучета в Асеновград, вижте срока за регистрацията им

Започна кампанията за регистрация на домашните кучета в община Асеновград. Срокът за вписването на четириногите е до 31.03.23 г. Съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност (ЗВМД) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), при навършване на определена възраст на кучето следва да се извърши регистрация, издаване на паспорт, ваксинация и обезпаразитяване. Освен това, собствениците на домашни любимци имат задължението да опазват здравето на животното и да проявяват хуманното отношение към него. И още: опазване здравето на хората от заразни болести, които се предават от животни, както и ежегодно да заплащат такса по ЗМДТ.

По смисъла на ЗВМД, собствениците на кучета следва да спазват определени правила. За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината. За целта следва да се подаде декларация по постоянния му адрес/седалище. Срокът за това е 3 месеца от датата на придобиване на четириногото. Таксата се заплаща ежегодно до 31-ви март на съответната година или в 1-месечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31-ви март. За община Асеновград таксата е определена в размер на 18 лв. годишно. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер 1/12 от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването. Освободени от задължение за заплащане на такса собствениците на: кастрирани кучета; кучета на лица с увреждания; служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; кучета, използвани за опитни цели; кучета, използвани от Българския червен кръст; кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, отглеждани в регистриран животновъден обект; ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча. Кучетата, освободени от заплащане на такса, не се освобождават от задължението за ежегодна пререгистрация в общината.

Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.