АКЦЕНТИОБЩЕСТВООБЩЕСТВОПРЕСЦЕНТЪРПРОЕКТИРЕГИОН

Стартира проекта „Грижа в дома в община Асеновград”

Община Асеновград стартира реализирането на проект „Грижа в дома в община Асеновград” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.001-0047-C01, по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА”, финансирана от Европейския социален фонд плюс+, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 г. – 2027 г.

Общата стойност на проекта е в размер на 1 651 129,14 лева. Срокът на изпълнение е в рамките от 03.01.23 г. до 03.03.24 г. Обща продължителност – 14 месеца. Териториален обхват на проекта – община Асеновград. Основната цел на проекта e да се осигури подкрепа в домашна среда за лица от община Асеновград, които са с увреждания, както и възрастни хора, зависими от грижа. И още: разширяване на възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на различни епидемични ситуации.

Чрез изпълнението на проекта ще бъдат постигнати и следните специфичните цели:
1. да се надгради моделът за почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в община Асеновград;
2. да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в община Асеновград, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда;
3. превенция на институционализиране и хоспитализиране на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и на хора с увреждания.

Целеви групи по проекта:
• възрастни хора в невъзможност за самообслужване
• хора с увреждания.

При изпълнението на проекта ще се подсигури предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно–социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, включително доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки и други /със средства на потребителите/, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите от/до домовете на лицата. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на социално значими заболявания.

Осигуряване на обучения и супервизия на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно–социални услуги в домашна среда.

По проекта се предвижда предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в рамките на 12 месеца, при заложен брой на пот

ребителите 309 лица. Услугите ще се предоставят почасово на база на идентифицираните нужди на лицата от целевите групи, в резултат на извършена оценка на индивидуалните потребности и подбор на потребителите и стартира на 03.03.2023 г. За предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно–социални услуги се предвижда да бъдат назначени повече от 85 лица на длъжности: социални работници, сътрудник социални дейности, психолози, шофьори, медицински сестри, домашни помощници.

Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда.