АКТУАЛНОГРАДЪТПРОЕКТИРЕГИОН

Започна изграждане на компостиращи инсталации за третиране на битови отпадъци в Асеновград

В Асеновград започна изграждането на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци. Това стана на церемония „първа копка“ по проект: „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по ос 2 на ОПОС 2014 г. – 2020 г. на РСУО – регион Асеновград”, договор №BG16M1OP002-2.006-0001-C05. С това започна реално основната дейност – изпълнение на строително-монтажните работи (СМР). Официалният старт бе даден от кмета на Асеновград д-р Христо Грудев. Той подчерта голямата важност на проекта за района, екологичните ефекти, които ще бъдат постигнати, и ползите за населението на петте общини – партньори. На официалния старт на строителството присъстваха представители от фирмата изпълнител, експерти и официални лица.

„Петте общини – Асеновград, Куклен, Лъки, Първомай и Садово – кандидатствахме и бяхме одобрени за проектиране на компостираща и сепарираща инсталации. Изграждането им е елемент от така наречената „кръгова икономика“. Целта на сепарирането е да се върне в промишлеността стъкло, желязо, пластмаса, хартия. А работата на компостиращата инсталация ще бъде да преработва биоразградимите отпадъци в ценни вещества, които да се ползват за подобряване състоянието на почвата. Срокът за реализиране на проекта е общо 47 месеца, като същинското изпълнение трябва да приключи до 31.12.23 г. Преминахме през всички законови процедури. Никак не беше лесно, но се справихме. Важен е крайният резултат – подобряване на екологията в общините, защото това е бъдещето на целия свят“, каза в заключение пред медии кметът на Асеновград доктор Грудев.

Градоначалникът припомни, че с директива на EC за депониране на отпадъците са въведени изисквания за поетапно намаляване на количеството отпадъци, обезвреждани чрез депониране. Във връзка с това, общините следва да ограничат количеството депонирани отпадъци, а ако същото не бъде постигнато, всяка община ще заплаща все по-големи отчисления за отпадъци, което сериозно ще натовари, както общинските бюджети, така и крайните потребители, като това се отразява в такса смет на всеки гражданин. Затова община Асеновград, като водеща организация, заедно с партньорите от Куклен, Лъки, Първомай и Садово, кандидатстваха и изпълняват този проект финансиран по ОП „Околна среда“ 2014 г. – 2020 г. След въвеждане в експлоатация на инсталациите ще намалеят драстично и отчисленията по чл.64, които заплащат петте общини. Ще се реализират и приходи от материалите за рециклиране. С тези средства ще може да се подобри дейност чистота в петте общини. Накрая д-р Грудев пожела спорна работа и успех на изпълнителите, ангажирани с реализацията на проекта.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 г. – 2020 г. Общата му стойност е 13 245 456,73 лева, от които 8 360 243,98 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 1 475 337,17 лева национално съфинансиране.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО – регион Асеновград“., Договор BG16M1OP002-2.006-0001-C05“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Асеновград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”