АКТУАЛНОГРАДЪТПРОЕКТИ

В началото на януари стартира проектът „Грижа в дома в Асеновград”

Нов проект – „Грижа в дома в община Асеновград” стартира в началото на следващата година – на 03 янеари 2023 год. Той ще бъде реализиран до 3 март 2024 година, като продължителността на проекта е 14 месеца. Общата му стойност е 1 651 129,14 лв, наича Асеновград ДНЕС.
Основна цел на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа в община Асеновград. Разширяване на възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на различни епидемични ситуации. Специфични цели на проекта са – да се надгради модела за почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в община Асеновград; да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в община Асеновград, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда; превенция на институционализиране и хоспитализиране на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и на хора с увреждания. Целевите групи по проекта са възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания. Помощта е абсолютно безвъзмездна.

В рамките на дейността ще се подсигури – предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, включително доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки и други/със средства на потребителите/, както и осигуряване на транспорт на персонала предоставящ услугите от/до домовете на лицата. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на социално значими заболявания. Осигуряване на обучения и супервизия на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда.

По проекта се предвижда предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в рамките на12 месеца при заложени: потребители – 309 лица; Услугите ще се предоставят почасово на база на идентифицираните нужди на лицата от целевите групи, в резултат на извършена оценка но индивидуалните потребности и подбор на потребителите. За предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги се предвижда да бъдат назначени социални работници, сътрудник социални дейности, психолози, шофьори, медицински сестри, домашни помощници.

Проект „Грижа в дома в община Асеновград” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0047-C01 по процедураBG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 -2027.