Министерството на финансите хвали община Асеновград за добра работа

Министерството на финансите похвали община Асеновград за добра работа. Това стана във връзка с извършено системно наблюдение на дейността по вътрешен одит в община Асеновград е изпратено писмо от Министъра на финансите до кмета на общината д-р Христо Грудев с положителна оценка за функционирането и работата на звеното. Като положителна практика в писмото е отбелязано самото изграждане и функциониране на звено „Вътрешен одит“ с щатни бройки над изискуемия законов минимум на базата на управленска преценка за ползата от тази дейност.

Звено „Вътрешен одит“ е на пряко подчинение на кмета на общината и докладва директно на него, с което е осигурена организационна и функционална независимост при осъществяването на дейността по вътрешен одит. Това е индикация за разбирането на ръководството на общината за ползата по вътрешен одит и за компетентността и професионализма на вътрешните одитори. Вътрешните одитори притежават сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“ издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит. Основните функции на звено „Вътрешен одит“ са свързани с подпомагане дейността на общината за постигане на целите й, като идентифицира и оценява рисковете в общината, оценява адекватността и ефективността на системите за вътрешен контрол, дава препоръки за подобряване на дейността й. Друга положителна практика е изграждането и активната дейност на одитния комитет. Постоянната комуникация и взаимодействие между вътрешните одитори и одитния комитет в общината способстват за ефективността на дейността по вътрешен одит като цяло.