АКТУАЛНОГРАДЪТЕКСПЕРТНОВИНАРОБЩЕСТВООБЩЕСТВОПРЕСЦЕНТЪР

Откриха Регионален център за безплатна правна помощ в Асеновград

Адвокатска колегия Пловдив със съдействието на община Асеновград откри от 01.11.22г. Регионален център за консултиране, който се помещава в гр. Асеновград, ул.“Цар Иван Асен ІІ“№9А, ет.2. РЦК е с приемно време всеки вторник от 10:00-12:00ч. и всеки четвъртък от 14:00 -16:00ч. В центърът се предоставя безплатна правна помощ под формата на консултации на физически лица, чиито доходи, удостоверени с документ от съответния компетентен орган, не надвишават определения за страната размер на линията на бедност, както и съгласно чл.11 от Правилника за дейността на РЦК – Пловдив предоставя безплатна правна помощ при условията на чл. 22, ал. 1 от ЗПП (Закон за правната помощ) на всяко физическо лице, което представи някой от следните документи, удостоверяващ правото му да получи правна помощ:

Удостоверение от НОИ за размера на пенсията – при кандидат лице-пенсионер.
Служебна бележка от Бюро по труда, удостоверяваща, че лицето е безработно и удостоверение от НОИ за месечния размер на паричното обезщетение, ако получава такова – когато кандидатът е безработно лице.
Служебна бележка от работодател или копие от трудов или граждански договор, удостоверяващи месечния доход на лицето- когато кандидатът е работещо лице.
Заповед или удостоверение от директора на дирекция” Социално подпомагане” по постоянен адрес на кандидата, че отговаря на условията за получаване или че получава месечни социални помощи по чл. 9 или чл.10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
Заповед или удостоверение от директора на дирекция” Социално подпомагане” по постоянен адрес на кандидата, че отговаря на условията за получаване или че получава целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07-5/16 май 2008 год. за отпускане на целева помощ за отопление;
Съдебно решение за настаняване на дете по реда на Закона за закрила на детето . В тези случаи консултацията може да бъде поискана и предоставена на лицата, които са законни представители на детето, настойници или попечители, само ако изложеният от тях правен проблем касае правата на детето;
Заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане” или документ, удостоверяващ, че се касае за дете в риск или че детето е настанено в специализирана институция за предоставяне на социални услуги. В тези случаи консултацията може да бъде поискана и предоставена на лицата, които са законни представители на детето, настойници или попечители, само ако правният проблем касае правата на детето.
Документ от учебно заведение, в което учи лицето по чл. 144 от Семейния кодекс, когато се касае за издръжка на тези лица;
За лица жертви на престъпление – документ от разследващ орган, идентифициращ лицето, като жертва на престъпление, документ от медицинска институция, удостоверяващ нанесени на лицето физически травми, документ от приют или център за временно настаняване, закрила и помощ на лицето;
Документ, че лицето е настанено в център за бежанци;
Документ, че лицето е настанено в специален дом за временно настаняване , документ за наложена принудителна административна мярка по реда на Закона за чужденците в Република България.
Съдебно решение или друг документ, доказващ постановен отказ за предоставяне на статут или отнемане на статут на лица по Закона за убежището и бежанците.