Обновяват изцяло читалище „Родолюбие“ в Асеновград по проект с европейско финансиране

Народно читалище „Родолюбие“ в Асеновград ще придобие съвсем нов облик и ще бъде изцяло ремонтирано и обновено по проект с европейско финансиране, узна сайтът на асеновградчани Асеновград ДНЕС. Проектът е спечелен от Община Асеновград, която е негов бенифициент.

По този повод днес в зала 305 на Община Асеновград ще се проведе встъпителна пресконференция за представяне на проект: „Културна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие“- Асеновград“ №: BG16RFOP001-1.025-0007-C01.

Проектът е насочен към цялостно обновяване, подобряване на функционалността и повишаване на енергийната ефективност на НЧ „Родолюбие“ в гр. Асеновград. Осъществява се с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Фонд за устойчиви градове.

Срока за финализиране на проектните дейности е месец ноември 2023г.

Проектът „Културна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие“- Асеновград“ №: BG16RFOP001-1.025-0007-C01. ДБФП № BG16RFOP001-1.025-0007-C01, е финансиран по оператовна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 год., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Асеновград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган.