АКЦЕНТИГРАДЪТЕКСПЕРТТЕЛЕГРАФ

5 приемни семейства отглеждат деца в Асеновград, Общината обясни как се става приемен родител

Приемната грижа означава да полагаш грижи в своя дом за дете, което не може да бъде с родното си семейство. Тя осигурява за определен период от време сигурна и безопасна семейна среда за детето и допринася за неговото пълноценно физическо, психическо и емоционално развитие. Много често родителите са изправени пред сериозни трудности да се грижат за децата си като безработица, бедност, тежко заболяване, криза в семейните отношения. В такъв момент за детето е по-добре да отиде в приемно семейство, докато проблемът на неговото родно семейство бъде разрешен и то се върне при него.

Децата, които имат нужда от приемни родители, могат да бъдат деца, настанени в институция или такива, за коrто не е подходящо да остане с родителите си за известен период от време. Може да бъде новородено, за което майка му не може да се грижи, както й тийнейджър, прекарал живота си в институция, за когото няма възможност да бъде осиновен или върнат при родното му семейство. Възрастта на децата, които могат да бъдат настанени в приемно семейство е от 0 до 18 години.

Видове настаняване: Спешно – В случаите, когато дете трябва да бъде изведено по спешност от семейството му. Краткосрочно- Да се грижиш за дете докато трудностите в семейството на детето бъдат решени и то може да се върне отново при родителите си или да бъде осиновено. Краткосрочно настаняване се предприема за срок до 1 година с цел подкрепа на родното семейство и връщане на детето в него. При краткосрочното настаняване между детето и неговото биологично семейство се осъществяват редовни контакти, ако това е в негов интерес. Дългосрочно – Да се грижиш за дете докато навърши пълнолетие и е готово да поеме своя път и да бъде независим и отговорен млад човек. Дългосрочно настаняване се предприема за срок над една година за деца, чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права, с ограничени права или чиито родители трайно не полагат грижи за тях или са в трайна невъзможност да се грижат за тях и не е възможно връщане в родното семейство.

Приемната грижа може да бъде ДОБРОВОЛНА – семейството преминава базово обучение, приемното семейство не получава възнаграждение, приемното семейство получава месечна издръжка за детето и ПРОФЕСИОНАЛНА приемна грижа – хора, които приемат грижата за децата като свое професионално призвание, в което могат да се развиват. При професионалната приемна грижа, семейството преминава базово и допълнително обучение, приемното семейство получава възнаграждение, приемното семейство получава месечна издръжка за детето. Всяко професионално приемно семейство получава месечно възнаграждение по граждански договор: Професионалният приемен родител отглеждащ едно дете ще получава 150 % от минималната работна заплата ; За отглеждане на две деца – 160%; А за три и повече деца съответно – 170 %. Доброволните и професионални приемни родители ще получават месечна издръжка за всяко дете, както следва: възраст на детето 0 – 3 4хГМД – 300 лв. -90 лв.; 3 – 14 3,5хГМД – 262,50 лв. 90 лв. ; 14 – 18 /ако учи до 20 г./ 4хГМД – 300 лв. 90 лв. Освен тези средства, приемното семейство/родител ще получава и допълнително средства съгласно Закона за семейни помощи за деца /семейни добавки/. Грижещите се за деца с увреждания получават допълнително средства в зависимост от степента и вида на увреждането.

За да бъдете приемен родител е необходимо: Да сте сигурни в решението си; Семейството и роднините да приемат идеята да станете приемен родител; Да покажете, че имате желание да се грижите за деца и да се включите в обучение по приемна грижа; Да имате достатъчно пространство в дома си и време, за да се грижите и да общувате с детето; Да проявявате разбиране към нуждите на настаненото дете; Да сте готови да работите в партньорство със социалните работници; Да не сте осъждани, да не сте в лошо здравословно състояние или да имате проблеми с алкохол и наркотици.