Община Асеновград и партньори стартират нов проект по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“

Нов много полезен проект по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ стартира Община Асеновград в партньорство с още 3 общини от България – Смолян, Свиленград и Крушари. Той е с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 –  „Работим заедно за по-зелена,по-конкурентна и по-приобщаваща Европа“ – www.eeagrants.bg
По този повод се проведе откриваща пресконференция по проект BGENVIRONMENT-4.003-0013 „Партньорство за адаптация към климатичните промени“, програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Брифингът  бе в Общинска администрация – Смолян.
Проектът се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 г. – 2021 г., по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“.
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е подписан на 23.11.21 г. Проектът се изпълнява в широко партньорство, включващо четири общини от България – Асеновград, Смолян, Свиленград и Крушари, както и „Плеядес България“ ООД – компания, развиваща дейност в сферата на устойчивото развитие и партньор от Норвегия – Университетът за наука и технологии в Трондхайм. Програмен оператор на програмата е Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Проектът предвижда целенасочени дейности за повишаване капацитета на местните власти за разработване и прилагане на програми за адаптация към климатичните промени, за въвеждане на конкретни мерки, водещи до директно намаляване емисиите на парникови газове като пряка връзка към целите на Европейския съюз (ЕС) за адаптирани към климата градове и общности.

Конкретните мерки за Асеновград включват:

Инсталация за производство на електроенергия от ВИ, разположена на покрива на сградата на МБАЛ – Асеновград;
Инсталация за производство на електроенергия от ВИ, разположена на покрива на сградата на Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Асеновград.​
Обща стойност на проекта е в размер на 940 266,60 лева, от които за община Асеновград са предвидени 137 429,50 лева. Продължителност на проекта: 24 месеца.

„Тази публикация е създадена в рамките на проект „Партньорство за адаптация към климатичните промени“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.”