Община Асеновград преобразява читалище „Родолюбие“ по проект за 4 милиона лева

Община Асеновград спечели финансиране по европейски проект с наименование „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на Народно читалище „Родолюбие” в  Асеновград”.
Целта на реализирането на проектното предложение е не само да се реновира, но и да се подобри енергийната ефективност на сградата, като се запази специфичния й културен облик. Стойността на проекта е в размер на около 3,8 млн. лева.
В момента се провежда процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните дейности. Съгласно изискванията на процедурата, срокът за изпълнение на СМР не може да бъде по-голям от 400 календарни дни, като същият започва да тече от датата на откриване на строителната площадка.

Според проекта, ремонтни дейности се предвиждат във всички нива на сградата – от подземния етаж до покрива. Планирано е да се направи топлоизолация и хидроизолация. Ще се подмени дограмата на всички съществуващи прозорци по фасадите и на вратите. Ще се внедрят съвременни мерки за противопожарна безопасност и ще се обновят електро и ВиК инсталациите. За зрителната зала проектът предвижда подмяна и реорганизация на столовете. Ще се демонтират старите и ще се монтират нови (включително – тези, на балкона), като на първото ниво ще се предвидят места за хора с намалена подвижност. Ще се обособи място с пулт за управление на озвучителната техника. Така, капацитетът на зрителната зала, заедно с местата на балкона, става общо за 337 зрители. Запазен ще бъде съществуващият паркет, като се предвижда частично пренареждане и обновяване на повредени места, както и циклене, фугиране и лакиране и други дейности.

Сцената също ще бъде обект на реновиране. Подменени ще бъдат сценичните интериор и осветление и ще се изгради съвременна озвучителна инсталация с мултимедия. Разработени са и мерки за подобряване работата на съществуващата отоплителна инсталация.