Община Асеновград обявява прием на потребители за Дневния център за хора с увреждания


Община Асеновград обявява прием на потребители за Дневния център за хора с увреждания. Кои лица и как могат да се възползват?
Основаната цел на проекта е да се осигури качествена грижа за лица с увреждания и да бъде въведен иновативен модел на социална услуга чрез създаването на функциониращ „Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства от община Асеновград.
Проектът обхваща следните целеви групи – Лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в риск и техните семейства; Лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, ползващи резидентни услуги и техните семейства. Пълнолетни лица с трайни увреждания, с настоящ адрес в община Асеновград, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, притежаващи валидно удостоверение от ТЕЛК/НЕЛК и техните семейства. Лицата не следва да ползват едновременно сходни социални услуги.

Лицата, които желаят да ползват социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания”, следва от 01.12.2021 г. да подадат молба в Дирекция „Социално подпомагане“ за изготвяне на предварителна оценка. След получаване на предварителната оценка от Дирекция „Социално подпомагане“, лицата лично, чрез законния си представител или чрез изрично упълномощено лице подават следните документи в сградата на социалната услуга на адрес: гр. Асеновград, ул. „Шести януари“ №14, ет.2, всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.00 до 17.00 часа:

Заявление от кандидата по образец, който се получава в сградата на социалната услуга на адрес: гр. Асеновград, ул. „Шести януари“ №14, ет.2 или може да бъде изтеглен от сайта на Общината;
Предварителна оценка, изготвена от Дирекция „Социално подпомагане“; Документ за самоличност на лицето (за справка);
Документ за самоличност на настойника/ попечителя (за справка); Анкетна карта (по образец);
Документи, доказващи допустимостта на целевата група – медицински документи, удостоверяващи уврежданията на лицето – ЕР на ТЕЛК /НЕЛК (копие);
Медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар за общо здравословно състояние (по образец);
Медицинска характеристика за психично здраве на кандидат-потребителя от лекар – психиатър (по образец); Копие от ЛАК, с данни за личния лекар на кандидата – ако има такъв;
Декларация за семейно състояние и доходи (по образец);
Декларация за избягване на двойно финансиране (по образец);
Удостоверение от органа по настойничество и попечителство (ако лицето е поставено под запрещение) – копие.
Оценката на потребностите се изготвя от екип, включващ социален работник, психолог и медицинска сестра, съобразно утвърдена Процедура за подбор на потребители и разработен формуляр за оценка. Тя е базирана на разбирането, че социалните услуги следват персоналните потребности и личния избор на потребителите. При достигане на необходимия брой за попълване капацитета на услугата, кандидат-потребителите, останали извън Списъка на одобрените, попадат в Списък с резерви. На одобрените кандидати ще бъде предложено да сключат договор за предоставяне на социални услуги.

Припомняме, че проектът е на стойност близо 1 000 000 лева и се изпълнява по договор №BG05M9OP001-2.061-0004-C01 „Център за подкрепа на лица с увреждания – Асеновград“.