Местната инициативна група Куклен – Асеновград обяви прием на нови проекти

Сдружение Местната инициативна група Куклен – Асеновград обяви прием на проектни предложения. съобщиха от Пресцентъра на община Асеновград. Процедурата е чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване и и по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание Протокол на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Куклен – Асеновград” №6 от 15.11.18 г., протокол на Управителния съвет от 28.03.19 г., протокол на Управителния съвет от 27.09.19 г., чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.15 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Куклен – Асеновград”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 1. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:
  – повишаване привлекателността на селата на територията на МИГ ”Куклен – Асеновград” чрез създаването и обновяването на техническа и социална инфраструктура, като основа за създаването на оптимална жизнена среда на селските територии;
  – насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в региона на МИГ ”Куклен – Асеновград”.
 2. Допустими кандидати:
  – общините от територията за всички допустими дейности;
  – юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот, със седалище на територията на МИГ;
  – читалища за дейности, свързани с културния живот, със седалище на територията на МИГ;
  – допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ на територията на „МИГ Куклен – Асеновград“, при спазване на разпоредбите на Наредба №22 от 14.12.15 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 г. – 2020 г., определящи териториалния обхват на мерките, финансирани от ЕЗФРСР, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие.
 3. Допустими дейности:
  – строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
  – изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
  – изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
  – реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
  – изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
  – изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, както и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
  – реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони;
  – допустими са само дейности на територията на „МИГ Куклен – Асеновград“ (при спазване разпоредбите на Наредба №22 от 14.12.15 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 г. – 2020 г., определящи териториалния обхват на мерките, финансирани от ЕЗФРСР, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие).
 4. Допустими за финансива помощ са следните разходи:
  – за строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост, съгласно допустимите за подпомагане дейности;
  – закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности;
  – придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;
  – разходи, свързани с проекта, в това число, разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на 100 от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в точки 1, 2 и 3;
  – разходи за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ – разходи – ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, които са част от разходите по т.4., не следва да надхвърлят пет на 100 от стойността на допустимите разходи по проект, включени в точки 1, 2 и 3.
 5. Период за прием:
  Първи прием – приключен
  Втори прием – приключен
  Трети прием: начален срок – 01.11.21 г.; краен срок – 30.11.21 г., 17.00 ч.
 6. Място на подаване на проектни предложения:
  Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg , лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.
 7. Бюджет на приема:
  Размер на БФП по трети прием – 551 521,56 лева.
  Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект.
  Минимален размер на допустимите разходи за проект – левовата равностойност на 5000 евро.
  Максимален размер на допустимите разходи за проект – левовата равностойност на 200 000 евро.
  Интезитет на финансовата помощ за одобрените проекти (процент от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи).
  За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи, се предвижда финансилане в размер на 100%.
 8. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

Заявленията за подпомагане следва да са в съответствие с действащото българско законодателство в областта на инвестиционното проектиране и разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост. Всички проекти, които отговарят на критериите за допустимост, се класират по следните приоритетни критерии:

Критерии оценка на проекти:

Точки

 1. Подпомагане на приоритетни за територията дейности:

проектът включва дейности за изграждане, реконстукция, ремонт, реставрация, закупувяне на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, както и дейности по вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства – 80 точки;
проектът включва дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура – 80 точки;
проектът включва инвестиции в други допустими дейности – 60 точки.
80

 1. Дейностите по проекта се реализират в населени места извън общинските центрове:

5

 1. Проектът включва дейности и инвестиции, свързани с предоставяне на услуги за уязвимите групи:

5

 1. Проектът ще се осъществява в район, в който е идентифицирано наличие на етнически малцинства:

5

 1. Проектът допринася за постигане на целите и приоритетите на Стратегията на „МИГ Куклен – Асеновград“

5

Максимален брой точки:

100

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап „Техническа и финансова оценка“ трябва да е равна или по-голяма от 15 точки.

 1. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация: Боряна Таскова – експерт на МИГ „Куклен – Асеновград“. Работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч. в офиса на МИГ „Куклен – Асеновград“ на адрес: гр. Куклен, ул. “Христо Г. Данов“ №21, тел.: 088 762 76 46. Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения, във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване по приема. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти: mig-kuklen-asenovgrad@abv.bg . Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Сдружение „МИГ Куклен – Асеновград“: http://mig-kuklen-asenovgrad.eu/ , както и на сайта на ИСУН: http://eumis2020.government.bg/ .
 2. Начин за подаване на проектни предложения. Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg , лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.