АКТУАЛНОГРАДЪТЕКСПЕРТ

Търсят доставчик на храна за центъра за подкрепа на лица с увреждания в Асеновград

Обявена е обществена поръчка за „Приготвяне и доставка на храна по заявка и предварително зададено меню, съгласно определен рецептурник по проект: „Център за подкрепа на лица с увреждания – Асеновград“. Според условията, изпълнителят трябва във всеки ден от седмицата, по график, съгласуван с директора (управителя) на социалното заведение, да доставя за своя сметка в заведението за социални услуги на територията на община Асеновград заявените количества и вид храна. Разходите по транспортирането ще са за сметка на изпълняващата фирма. Стойността на поръчката, без да се включва ДДС, е в размер на 43 312,50 лева. Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 23:59 ч. на 30.08.21 г. (понеделник).

Изискване към доставчика на готова храна е да се спазват необходимите норми. Храната трябва да се приготвя по предварително зададено седмично меню, съгласно утвърдените рецептурници. Менюто се изготвя от фирмата-доставчик и се съгласува с директора на институцията, съобразно желанията и избора на потребителите. Броят на порциите, които следва да се доставят ежедневно е различен, а храната да се приготвя в деня на доставката. Задължително е ежедневно присъствие на месо в обяда (изключват се колбаси, предлагани като основно ястие). Изискване е предлаганите продукти да не съдържат генетично-модифицирани организми (ГМО), съгласно Закона за храните, както и да не се използват имитиращи продукти.

Кандидатът следва да гарантира добър търговски вид на предлаганите готови храни. Същите трябва да се доставят в затворени съдове, отговарящи на санитарните изисквания. Готовата храна следва да бъде придружена с търговски документ от изпълнителя, удостоверяващ произхода, качеството и безопасността й, с означен срок на годност на продуктите. Участникът е длъжен за своя сметка да оставя допълнителна порция храна от всички хранения за деня за проби, по изискване на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пловдив. Доставчикът трябва да гарантира пълна подмяна на приготвената храна, в която са забелязани отклонения в качеството. Подмяната с нова такава, но с годно качество следва да се случи в рамките на 30 минути, в деня на обаждането.

Допълнителна информация по обществената поръчка и примерни менюта може да откриете ТУК: https://app.eop.bg/today/152154 .