АКТУАЛНОГРАДЪТПРОЕКТИ

Община Асеновград представи проекти в пътната инфраструктура

Община Асеновград продължава да представя поетапно обектите от Концепцията си за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) – ето кои са планираните обекти от сферата на пътната инфраструктура.
Изграждане на пътен участък от главен път Асеновград – Пловдив до околовръстен път на Асеновград. Проектната идея предвижда изграждане на пътен участък от кръговото кръстовище при кв. „Долни Воден“, на главен път II-86 Пловдив – Асеновград – Смолян, до околовръстен път на община Асеновград, при моста до Пречиствателната станция за отпадни води. Същият е предвиден в одобрения Общ устройствен план (ОУП) на Асеновград. Пътният участък ще осигури достъп от и до промишлената зона на Асеновград и връзката й с „Тракия икономическа зона“, както и връзките към Пловдив, Смолян, Стара Загора, Кърджали и цялата пътна мрежа на страната. В момента се разработват промени на ОУП на Асеновград за разширяване на Икономическа зона „Тракия“ на територията на община Асеновград. Пресичането на ЖП и автомобилен транспорт създава възможности за изграждане на интермодален терминал в „Тракия икономическа зона“. Тенденцията в следващите години е икономическата зона по протежението на пътя Асеновград – Пловдив да се разширява и разраства, в посока Асеновград и именно на територията на община Асеновград да се изграждат новите предприятия и производства така, че този пътен участък, който ще осигурява пряка връзка от и до зоната, се очертава като един от най-приоритетните обекти. Очакванията от реализирането на проекта са: подобряване на достъпността и сближаване в регионите; подобряване на функционалните и социално-икономически връзки; подобряване на пътната инфраструктура; подобряване на условията за пътуване на хора, стоки и товари. Развитието на пътната инфраструктура ще се отрази ползотворно и върху всички области на социалния живот и ще съдейства за ускореното развитие на икономиката и пазарните отношения в региона. Проектът ще се изпълнява в партньорство със Сдружение “Клъстер Тракия Икономическа Зона“ и община Куклен. Прогнозната му стойност е 10 000 000 лв., а дължината на пътния участък е 2,4 км.

Изграждане на път Асеновград – с. Катуница. Проектната идея предвижда изграждане на пътен участък от Асеновград до с. Катуница. Целта е да се подобри транспортната комуникация между община Асеновград и община Садово, през участъка Асеновград – с. Катуница (като най-кратка връзка). Това ще осигури връзка от и до промишлената зона на Асеновград, от двете страни на р. Чая, както и комуникационния достъп до „Тракия икономическа зона“ и бъдещия интермодален терминал – на юг към Смолян, на север към Стара Загора и Пловдив, а от там – и към цялата пътна мрежа на страната. Очакванията от реализирането на проекта са: подобряване на достъпността в регионите; подобряване на функционалните и социално-икономически връзки; подобряване на общинската пътна инфраструктура; подобряване на условията на пътуване на хора, стоки и товари и съкращаване на времето за пътуване. Прогнозна стойност на инвестицията – 8 000 000 лв. за цялата дължина на трасето – от 6,83 км. Участъкът на територията община Асеновград е с прогнозна стойност 5 500 000 лв. Проектът ще се изпълнява в партньорство с община Садово, тъй като пътният участък се намира на територията и на двете общини.