АКТУАЛНОГРАДЪТНОВИНАРПРОЕКТИ

3000 домакинства в Асеновград подменят безплатно отоплителните си уреди 

Над 3000 домакинства в Асеновград ще подменят безплатно своите отоплителни уреди, благодарение на спечелен от Община Асеновград проект, който вече се изпълнява и стартира тези дни.
Проектът „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Асеновград е за близо 27 милиона лева и триста осемдесет, той е под № BG16FFPR002-5.001-0003 и е финансиран по процедура „За по-чист въздух!“ на оперативна програма „Околна среда“ 2021 – 2027 год, узна електронният онлайн всекидневник на асеновградчани Асеновград ДНЕС.
По време на кампанията Община Асеновград ударно ще подмени старите печки с климатици и котли на пелети, на над 3000 домакинства, които ще се възползват напълно безвъзмездно по програмата.
Целта на кампанията е да редуцира замърсяването на въздуха, да подобри качеството на живот на жителите в района.
Допустими за участие са всички домакинства, които се отопляват на твърдо гориво (дърва или въглища).
Кметът на Община Асеновград – д-р Христо Грудев, и ръководителят на управляващия орган на оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027 Галина Симеонова подписаха вече договора за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) на стойност 27 379 011,13 лева , от които 23 272 159,46 лева (двадесет и три милиона двеста седемдесет и две хиляди сто петдесет и девет лева и четиридесет и шест стотинки) от Европейския фонд за регионално развитие; 4 106 851,67 лева (четири милиона сто и шест хиляди осемстотин петдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки) национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
Замърсяването на въздуха с фини прахови частици най-често е резултат от използването на твърдо гориво за битово отопление през зимата, съчетано с емисиите на вредни вещества от автомобилния транспорт. Възможността, която дава програмата, е замяна на отоплителен уред на твърдо гориво с алтернативен такъв на пелети, термо-помпи или климатици, коментираха експерти, по време на първата пресконференция за стартирането на кампанията.
Всеки от одобрените кандидати за участие в основната фаза получава безвъзмездно доставката, пренасянето до мястото на монтажа и самия монтаж на новото отоплително оборудване в жилището.
Безвъзмездно е и транспортирането и предаването за рециклиране на отоплително оборудване, работещо на дърва и/или въглища, уточниха бенифициентите па време на брифинга.
От вчера всички домакинства на територията на община Асеновград вече могат да заявят своето желание за участие в проекта, чрез подаване на заявление в обособен за целта офис. Той се намира в Асеновград, на пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 4, в сградата на Народно читалище “Родолюбие-1873“, на етаж 2, в стая 5.
За улеснение на хората, специален технически екип ще извършва консултации на гражданите и ще ги подпомага при попълване на необходимите документи.

За допълните въпроси по програмата: 0878/ 44 73 29, asenovgrad@greenair.bg