АКТУАЛНОГРАДЪТПРЕСЦЕНТЪРПРОЕКТИТЕЛЕГРАФ

Община Асеновград отчете успешен проект, превърна читалището  в модерен културен център 

Много успешен проект приключиха и отчетоха експертите от Община Асеновград. Общата му стойност е 4 116 654,06 лв., от които с най-голям дял са средствата от оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020″. Благодарение на проект: „Културна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие“ – Асеновград“, ДБФП № BG16RFOP001-1.025-0007-C05, местното читалище бе изцяло ремонтрано и обновено и грейна до неузнаваемост, превръкайсе се в в модерен културен център.
Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев откри заключителната пресконференция, с която се постави финал на проекта за ремонта на НЧ „Родолюбие“ в града. Проектното предложение бе реализирано чрез комбинирано финансиране от ОП „Региони в растеж“ 2014 г. – 2020 г., Фонд за устойчиви градове и със съфинансиране от община Асеновград.Сградата на читалището е въведена в експлоатация през 1964 г. и от тогава по нея са извършвани само малки частични ремонти. Години наред сградата беше в лошо състояние – ниска енергийна ефективност, течове от покривната конструкция, амортизирани санитарни помещения, гримьорни и зали, неефективна отоплителна система, остаряло сградно и сценично оборудване и обзавеждане и редица др. проблеми. Именно за решаването на тези наболели проблеми разработихме проектно предложение и кандидатствахме за финансиране пред Оперативна програма „Региони в растеж” и Фонд за устойчиви градове. В средата на 2021 г. проектното предложение беше одобрено и реализацията на проекта стартира.

Част от строително-монтажните работи (СМР) включват: доставка и монтаж на нова енергийноефективна дограма, полагане на вътрешна топлоизолация, рехабилитация и пребоядисване на външните фасади, цялостна подмяна на покривната конструкция на сградата, подмяна на всички инсталации – електрическа, ВиК, сигнално-охранителна, пожароизвестителна и климатична, изграждане на отоплителна и вентилационна системи, въвеждане на енергоспестяващо осветление; ремонт на санитарни възли и изграждане на нови такива, ремонт на всички зали, стаи и помещения в сградата. Изградиха се също така външна рампа, вътрешни стълбищни платформи и специализирани санитарни помещения за хора с увреждания. Монтирано е ново сценично осветление, което се управляват автоматично от модерен пулт. Доставена беше една от най-добрите към момента на пазара акустична и озвучителна системи. Изгради се изцяло нова сценична механизация, монтираха се нови театрални столове, завеси, сценично облекло и много др. елементи. Към момента всички ремонтни дейности и доставки са завършени. В началото на този месец бе извършена и приемателна комисия от РДНСК, след която обектът получи разрешение за ползване, осигуряващо провеждането на културни мероприятия в сградата.

Този документ е създаден в рамките на проект: КУЛТУРНА ИНФАСТРУКТУРА – ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „РОДОЛЮБИЕ“, ГР. АСЕНОВГРАД”, ДБФП № BG16RFOP001-1.025-0007-C05, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие