АКЦЕНТИПРОЕКТИ

Браво: Кметът договори удължаване на проекта  за подпомагане на възрастни, социално слаби и уязвими групи

Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев сключи допълнително споразумение към административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.001-0047-C01, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, с управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (РЧР) 2021 г. – 2027 г., за удължаване с 3 месеца на дейностите по проект „Грижа в дома в община Асеновград“.
Проектът стартира на 03.01.23 г., със срок от 14 месеца – до 03.03.24 г.
Допълнителното споразумение бе подписано на 29.01.24 г. Така, срокът на изпълнение на проекта е продължен до 03.06.24 г., а общата му стойност се увеличи на 2 024 969,70 лв., финансирано от Европейския съюз (ЕС), чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).

В хода на изпълнение на проекта се доказа огромното му социално и икономическо значение, както и реална помощ, която се предоставя на лицата от целевите групи по проекта – възрастни хора, в невъзможност за самообслужване, както и хора с увреждания. Осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа в община Асеновград. Разширяване на възможностите за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Към настоящият момент по проекта, с натрупване, общият брой на потребителите, получили услугите, е 367 лица и назначен персонал за предоставяне на услугите по проекта – 96 лица. С цел осигуряване на устойчивост на услугите за „Грижа в дома“, Управляващият орган на Програма РЧР предостави възможност на общината през периода на удължаването на проекта да предприеме действия за реализиране на услугите, като делегирана от държавата дейност или финансирането им, като местна дейност.