АКТУАЛНОГРАДЪТКАЛЕНДАР

Тече срокът за подаване на заявления за прием в детските градини и ясли

Тече срокът за подаване на документи за прием на деца в детските градини и ясли, както и за подготвителна група в училищата, функциониращи на територията на община Асеновград. Крайната дата, на която родители и настойници могат да входират заявления, е 30.04.24 г. (вторник). Списъкът с приетите деца се обявява до 1-ви юни. Необходимите документи за кандидатстване, съгласно Наредбата, са: заявление по образец и копие от акта за раждане на детето. В случай на необходимост могат да бъдат представени и: документ за здравния статус на детето, издаден от съответния здравен орган, доказващ наличието на специални образователни потребности (СОП), ако има такива; документи, доказващи семейно положение, ако има основание за предимство.

С предимство в детските градини се приемат: деца със СОП; деца, чиито брат или сестра посещава същата детска градина; деца, чиито един или и двамата родители са починали; деца с увреждания над 50% и/или с тежки хронични заболявания, посочени в Приложение №5 към чл.21, т.7 от Наредба №19 за експертиза за инвалидност на децата до 16-годишна възраст; трето и следващо дете на многодетни родители; деца – близнаци, тризнаци, четиризнаци и т.н.; деца от приемни семейства; деца, на които един или и двамата родители са с инвалидност от 71% до 100%; деца на двама работещи или учещи в редовна форма на обучение родители; деца, на които поне един от родителите работи в системата на образованието; постоянен или настоящ адрес на територията на общината на поне единия от родителите и местоживеене е в близост до детската градина.

Класирането се извършва, съгласно последователността на постъпилите заявления за прием в детска градина и съобразно посочените предимства. Списъкът с приетите деца се изнася на информационното табло на съответната детска градина. От 1-ви до 5-ти юни родителите на приетите деца следва да декларират желанието си детето им да бъде записано. При непотвърждаване в посочения срок свободните места се попълват от чакащи неприети деца, към 6-ти юни, съгласно разпоредбите на Наредбата. Приетите деца постъпват в детската градина/училището на 15-ти септември в съответната година.

В сайта на Общината МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ СПИСЪКА НА ЯСЛИТЕ, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ( https://www.asenovgrad.bg/bg/detski-zavedeniya ) И УЧИЛИЩАТА ( https://www.asenovgrad.bg/bg/uchebni-zavedeniya ) В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД.

Там МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ И НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТАНА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД.