Проект на Община Асеновград усъвършенства знанията и уменията на служители

Спечелен от Община Асеновград проект с европейско финасиране  ще усъвършенства знанията и уменията на служители. Кампанията се нарича „Укрепване на общинския капацитет в Асеновград“, като целевите групи по проекта са служители от институции, организации или администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера; служители на доставчици на социални услуги.
С влизане в сила на Закона за социалните услуги (ЗСУ) е регламентиран нов ред за кандидатстване и насочване на кандидат-потребители за ползване на социални услуги – за всички социални услуги, които се предоставят на общинско ниво. На територията на община Асеновград функционират 3 социални услуги на общинско ниво.
Дейностите по проекта ще подпомогнат укрепването на общинския капацитет, чрез наемане на персонал, който е обучен и ще извършва насочването за ползване на социалните услуги и персонала, назначен да осъществява насочването на кандидат-потребителите.
Към настоящия момент служителите от услугата „Асистентска подкрепа“ извършват както насочване, така и предоставяне на социалната услуга, съгласно изискванията на ЗСУ.
Персоналът ще извършва насочването на кандидат-потребителите към 3-те социални услуги, които се предоставят на общинско ниво.
Екипът ще извършва информиране на лицата относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване и съдействие за консултиране на лицата за избор на подходящи за тях социални услуги.
И още – ще информират лицата относно условията за заплащане или пък за пълно и частично освобождаване от заплащане на такса за ползване на социални услуги. Ще регистрират заявления за ползване на социални услуги. Ще провеждат срещи на място в дома и ще извършват предварителна оценка на потребностите от социални услуги, съвместно с кандидата, в 20-дневен срок от подаване на заявлението.
Със заповед на кмета на общината, ще се осъществява контрол по предоставяне на механизма „Лична помощ“, както и по осъществяване на дейностите по „Асистентска подкрепа“, „Дневен център за хора с увреждания“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“.
Услугата „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ (ДЦПЛТМУ) в Асеновград е форма на подкрепа, която се предоставя чрез комплекс от социални услуги за лица с различни форми на увреждания (физически, сензорни, умствени), на възраст над 18 г., съгласно техните индивидуални потребности. В ДЦПЛТМУ са създадени условия за предоставяне на следните социални услуги: дневна грижа; информиране и консултиране (специализирано); застъпничество и посредничество; терапия и рехабилитация; обучение за придобиване на умения.
Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ (АП) в Асеновград е с капацитет 198 места и има за цел, чрез осигуряване на асистентска подкрепа да подпомогне хората, които са в невъзможност за самообслужване, да упражняват основните си права, да имат възможности за избор, за независим живот, за активно включване и участие в обществото, както и достъп до услуги и дейности. Тази социална услуга включва подкрепа от асистент на нуждаещите се лица. Асистентът е лице, полагащо почасови грижи в домашна среда, за лица с трайни увреждания или лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, с цел подкрепа за самообслужване, движение или придвижване, промяна и поддържане позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация, като за положената грижа асистентът получава възнаграждение.
Съгласно ЗСУ, подкрепата се предоставя на следните целеви групи: лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не познават „Асистентска подкрепа“, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или, за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Насочването за ползване на „Асистентска подкрепа“, контролът върху дейността на асистентите и отчитането на услугата се извършва от общината.
Улугата „Център за социална рехабилитация и интеграция“ (ЦСРИ) в Асеновград е социална услуга в общността, в която се оказва почасова подкрепа, свързана с извършване на рехабилитация, социални и психологически консултации, съдействие за професионално ориентиране и реализация, възстановяване на умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, включително на хора със зависимости.