АКТУАЛНОГРАДЪТ

Община Асеновград ще купува електрически автобуси

Община Асеновград изготви и подаде проект за финансиране по процедура: „Екологосъобразна мобилност“ на Националният план за възстановяване и устойчивост. Проектното предложение предвижда закупуване на 7 бр. нови електрически автобуса с нулеви емисии. Планирано е да има и зарядни станции за тях. Два от електрическите автобуси ще са по-големи и ще обслужват най-натоварената линия №4.

Останалите 5 ще са по-малки – за изпълнение на другите маршрутни разписания от градския транспорт. Предвижда се и изграждане на 7 бр. зарядни станции – по една за всяко превозно средство.

Общата цел на проектното предложение е намаляване на замърсяването на региона, тъй като основен проблем за качеството на атмосферния въздух в община Асеновград е замърсяването с фини прахови частици. Те се изхвърлят директно в атмосферата от транспортните средства.

Община Асеновград е включена в район за оценка и управление на качеството на въздуха „Агломерация – Пловдив“, в която са регистрирани превишения на нормите по показател фини прахови частици (ФПЧ10) и кадмий (Cd). Измерванията показват чести превишения на стойностите, като най съществените са в зимните месеци от годината.

Чрез реализацията на проекта ще се постигне частично намаляване на замърсеността на въздуха. С чисто новите и екологични превозни средства общината ще може да гарантира модерен, редовен и комфортен обществен транспорт за гражданите. Процедурата беше отворена в началото на лятото.

В рамките на последните 3 месеца се изготвяше проектното предложение, с цел кандидатстването да се осъществи в определените срокове.