Над 300 асеновградчани ползват услугата „Топъл обяд“, търсят още потребители

Набират се потребители по проект „Топъл обяд“ в Асеновград, научи медията ни. Към момента от услугата се възползват 300 жители на общината. Безплатният „топъл обяд“ се предоставя се по програма „Храни и основно материално подпомагане“, проект „Топъл обяд в община Асеновград“, който стартира на 01.10.22 г. и е със срок до 30.09.25 г. Стойността на проекта е 817 086,34 лв. Заявления за включване се подават в деловодството на общината и в кметствата по селата.

„Топъл обяд“ се предоставя в подкрепа на уязвими граждани, които са в затруднение да осигурят сами прехраната си. Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Ползвателите на „топъл обяд“ ежедневно разчитат на тази помощ и са силно зависими от нея. Топъл обяд за най-нуждаещите се лица се предоставя целогодишно в отговор на установени трайни и/или неотложни нужди. Безплатната услуга достига и до по-отдалечени места, където хората изпитват още по-сериозни затруднения за осигуряване на прехраната си. С цел намаляване на административната тежест, административните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ могат да се сключват дългосрочно, но не за повече от 3 години и при опростени правила за възстановяване на разход за единица продукт – „топъл обяд“. В допълнение към предоставянето на „топъл обяд“ се предоставят и съпътстващи мерки, съответстващи на конкретните нужди на представителите на целевите групи.

Целевите групи за получаване на „топъл обяд“ по настоящата процедура са определени в Раздел II, чл. 6 от Наредба РД-06-53 от 17.09.21 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 г. – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Основна целева група за предоставяне на „топъл обяд“ са: лица и семейства без доходи или с ниски доходи; възрастни семейства; пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл.4, ал.1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа; лица с ниски доходи, които поради налични увреждани или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число, самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма за лична помощ; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; скитащи и бездомни лица; лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на §1, т.17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците (ЗУБ).