АКЦЕНТИРЕГИОН

Почистиха деретата в селищата в община Асеновград

Нанесените от наводненията щети през 2022 г. на териториите на общините Карлово, Сопот, Калояново и Марица поставиха на дневен ред състоянието на проводимостта на речните корита, каналите и деретата, преминаващи през населените места в региона на Асеновград. В тази връзка, бе извършена проверка на моментното им състояние, както и това, на язовирите общинска собственост. През изминалата година се извършиха редица дейности по премахване последствията от придошли води, вследствие на паднали валежи на територията на общината.

През тази година предстои организиране почистването на коритата на р. Чепеларска, р. Тополовска и р. Сушица в урбанизираните територии на Асеновград, както и в с. Тополово и с. Златовръх. Засилен ще бъде контролът по поддържане проводимостта на каналите и деретата, преминаващи през населените места на общината, като ангажимент да следят за недопускане повторно замърсяване на терените с битови отпадъци имат кметовете и кметските наместници. Контролира се и състоянието на дъждоприемните канализации. Редовното почистване на шахтите ще продължи за недопускане на наводняване на улици и приземни етажи на сгради. В тази връзка, се разчита изключително на своевременното подаване на сигнали, от страна на гражданите, за констатирани проблеми.

Разчистени бяха водостоци на територията в с. Бачково и с. Горнослав. Възстановен беше и каналът за отвеждане на скатни води над с. Стоево. Разчистени бяха от свлачища терени в с. Мулдава и с. Бачково, както и такива, създаващи условия за завиряване на участъци от общинската пътна мрежа. Почистено от растителност беше коритото на р. Чепеларска в урбанизираната територия на Асеновград. Премахнати бяха голям брой дървета на територията на с. Нареченски бани от речното легло.

В края на 2022 г. бяха предприети мерки за почистване на критични места в някои от селата, които от години не бяха почиствани. Приоритетно се обърна внимание на деретата, които през последните 2 години наводняваха дворове и жилищни сгради, разположени в близост до тях. Основно се почистиха големи участъци от каналите в селата Леново, Конуш и Козаново. Обработени бяха водостоци и мостове. Почистиха се и част от каналите в селата Долнослав, Горнослав, Избеглии и Червен.