АКТУАЛНООБЩЕСТВООБЩЕСТВОПРЕСЦЕНТЪРПРОЕКТИ

Отчитат резултатите от проекта за ремонта на централния площад в Асеновград

Екип на Община Асеновград ще отчете дейностите по проекта: „Благоустрояване на част от централната зона и площад „Акад. Николай Хайтов“ в Асеновград – I етап”. Това ще стане на 16.01.23 г. (понеделник) от 10:30 часа в зала 305 на Общината, където  ще се проведе заключителна пресконференция, на която ще бъдат отчетено извършеното  досега.
Проектът „Благоустрояване на част от централната зона и площад „Акад. Николай Хайтов“ в  Асеновград – I етап” е под №:BG16RFOP001-1.025-0006-C02 и се финансира по оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. По него изцяло се обновиха голяма част от площадното пространство и нива II и III на площад „Академик Николай Хайтов”.

Проект: „Благоустрояване на част от централната зона и площад „Акад. Николай Хайтов“ в гр. Асеновград – I етап”, ДБФП № BG16RFOP001-1.025-0006-C02, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж”2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Асеновград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган.