АКТУАЛНОЕКСПЕРТНОВИНАРРЕГИОН

Провериха нивата на язовирите в Асеновградско, няма опасност от преливане

През 2022 г. община Асеновград положи значителни усилия, във връзка с намаляване вредното въздействие на водите и свеждане до минимум предпоставките за наводнения в населените места в региона. Извърши се почистване на речното корито на р. Чепеларска (на територията на Асеновград и с. Нареченски бани). През декември се извърши почистване на канали и критични места в някои от селата. Приоритетно се обърна внимание на каналите и деретата, които през последните години наводняваха дворове и жилищни сгради на живеещите в близост до тях.

Основно се почистиха големи участъци от каналите в селата Леново, Конуш и Козаново, с което се увеличи проводимостта им. Почистени бяха водостоци, мостове и част от каналите в селата Долнослав, Горнослав, Избеглии и Червен. При почистването се установи, че една от причините за намаляване проводимостта на каналите и деретата е изхвърлянето в тях на отпадъци от най-различно естество. В тази връзка, ще бъде засилен контролът, от страна на общинска администрация и кметовете на населените места, като на установените нарушители ще бъдат налагани глоби.

През 2023 г. предстои организиране почистването на коритата на р. Чепеларска, р. Тополовска и р. Сушица – в урбанизираните територии на Асеновград. А в с. Тополово и с. Златовръх предстои да продължи работата по повишаване проводимостта на каналите и деретата, преминаващи през населените места на общината. В началото на януари тази година общинска комисия извърши проверка на състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях – на язовирите, които са общинска собственост. Нивото на водата на по-голямата част от тях е близко да кота „мъртъв обем“ и към настоящия момент няма опасност за населението. Организирано е постоянно наблюдение и при необходимост ще се предприемат действия за недопускане на наводнения.