АКТУАЛНОГРАДЪТТЕЛЕГРАФ

Проверяват институции в Асеновград за тяхната готовност при бедствия и аварии

В община Асеновград се проведе заседание на Общински съвет по намаляване риска от бедствия (ОСНРБ), във връзка с предстоящия есенно-зимен период и готовността на структурите за функциониране в усложнени метеорологични условия. Участниците в съвещанието бяха представители на териториалните звена на централната администрация, за изпълнителната власт и общинските структури. Всички изготвиха кратки доклади за готовността им за работа при зимни условия и при рязко усложнение на обстановката, в това число – и при нарушаване на основните услуги. В заседанието имаше представители на детски градини, училища, РУ – Асеновград, Военно формирование 24490, МБАЛ – Асеновград, АПИ, EVN, „Овергаз“, ВиК – Пловдив и др. Информацията, която представиха на ръководството на общината, касае готовността им за провеждане на нормален учебен процес през зимния период, осигуреност с горива за отопление, както и какви варианти имат за организация на дейностите при нарушаване на доставките на ел. енергия, газ, храна и др. и какъв е редът за преминаване към принудителни ваканции. Обсъдиха се важни точки за предприемане на действия при обилен снеговалеж, опасни дървета, техника за почистване на пътя, прекъсване на ел. захранване и бързината, с която може да се реагира при такива ситуации. Ръководството на общината благодари за сътрудничеството с всяка една институция и през предходните години, за това, че всички се отнасят съвестно и отговорно.