Д-р Христо Грудев даде официален старт на рекултивацията на старото сметище в Асеновград

Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев даде официално старт на строителните дейности по техническата и биологичната рекултивация на старото сметище в Асеновград. На събитието присъстваха зам.-кметът по строителството на община Асеновград инж. Стоян Димитров и представители на фирмата изпълнител. Д-р Грудев пожела на фирмата изпълнител безпроблемно изпълнение на строителните дейности и успешно финализиране на обекта.

Експлоатацията на старото общинско депо е започнала преди повече от 30 год. и е прекратена след построяването на новия РЦОТБО (Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци) в Асеновград в периода от 2011 г. до 2013 година. В старото сметище са складирани твърди неопасни битови отпадъци. Закриването и рекултивацията на общинското депо за ТБО (твърди битови отпадъци) на община Асеновград е с цел ликвидиране на влиянието на площадката му върху околната среда и връщането й към първоначалното й предназначение – пасища, мера.

Строежът обхваща техническа рекултивация и биологична рекултивация на депо (старо сметище) за твърди битови отпадъци на община Асеновград. Предвидените дейности към техническата рекултивация обхващат: почистване на хумус, храсти и дървета, направа на път за достъп, оформяне на тялото на отпадъците, изграждане на съоръжения за улавяне на водите, реперна система за следене на деформациите на отпадъците, изграждане на газови кладенци за изпускане на формирания биогаз.

Техническата рекултивация осигурява горния запечатващ слой на тялото на отпадъците и осигурява почвеното покритие за изпълнение на биологичната рекултивация, която има за цел да предпази рекултивираната повърхност от водна и ветрова ерозия.

Биологичната рекултивация включва комплекс от агротехнически мероприятия (засаждане на подходящи растителни видове) до получаване на плътна растителна маса, която да осигури добра почвена покривка, да укрепи проектираните откоси и да предпази теренната повърхност от ерозия.

Площта, която обхваща строежа, е 47 415 дка.

Техническата рекултивация се изпълнява по договор, с ПУДООС на стойност 2 287 135,18 лв. с ДДС, сключен на 29.09.2022 год. Техническата рекултивация се изпълнява по договор, с ПУДООС на стойност 2 287 135,18 лв. с ДДС, сключен на 29.09.2022 год.