Избират съдебни заседатели за Районния съд в Асеновград за срок от 4 години

Общински съвет – Асеновград открива процедура за избор на съдебни заседатели в Районен съд-Асеновград с мандат 4 години
Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на условията на чл.67 ал.1 от Закона за съдебната власт.
Заявления се подават в деловодството на Общински съвет-Асеновград.
Срокът е 20 август, но вероятно ще  бъде удължен  с ден-два.
Към заявлението се прилагат следните документи: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки; мотивационно писмо; писмено съгласие; декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ; документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година.