Следят непрекъснато нивата на язовирите в община Асеновград, провериха всички 18 водоема

Експерти извършиха технически преглед на язовирните стени и съоръженията към тях на язовирите, които са собственост на община Асеновград.

Проверени бяха всичките 18, които се водят на отчет и контрол. Констатирано бе, че ремонтните дейности, извършени от фирма „Монтажи“, са завършени изцяло на язовирите: в местността „Дорука” (в землището на село Стоево); в местността „Аргуница” (в землището на село Новаково); в местността „Старите лозя” (в землището на село Тополово); в местността „Ченгене дере” (в землището на село Червен); първи язовир от каскадата в местността „Корията” (в землището на село Стоево).

Тези язовири се намират в следремонтна фаза и в момента се наблюдават от фирмата изпълнител за качеството на извършените ремонтни дейности. В случай, че се констатират проблеми, същите ще бъдат отстранени своевременно. Не е окончателно завършен ремонтът на язовира в землището на село Патриарх Евтимово. Ремонтни дейности от фирма „Монтажи” се извършват и на язовирите в местността „Елока” (в землището на село Новаково) и в местността „Кавачетата” (в землището на село Мулдава).

Създадена е организация за наблюдение на водните нива и са дадени указания за своевременна реакция при продължителни и поройни дъждове и рязко вдигане нивото на водата. Свободният обем към момента е достатъчен и е в състояние да поеме количеството вода по време на пролетните дъждове.