Обучават местни лидери в кампания на МИГ „Куклен – Асеновград“

Еднодневно обучение за местни лидери ще проведат експерти на сдружение Местната инициативна група „Куклен – Асеновград“. То е част от проект по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 г. – 2020 г.
Предлагаме Ви пълният текст от П О К А Н А Т А на сдружението.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в провеждането на еднодневно обучение за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, свързани с обявените мерки от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна група „Куклен – Асеновград“.

Обучението за местни лидери ще се проведе, както следва:

“Обучения за изпълнение на проекти и провеждане на процедури по ПМС 160“, 29.10.21 г. (петък) – 10:00 ч., Куклен – Лекционна зала в НЧ „Никола Вапцаров – 1909 г.“, намиращо се на улица „Александър Стамболийски“ №50. Обученията се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-33 /19.04.18 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 г. – 2020 г. Съгласно чл.34 от Регламент (ЕС) №1303/201, задачите на МИГ по прилагане на Стратегиите за ВОМР включват изграждане на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение на операции, включително поощряване на способностите им за управление на проекти.

В обученията ще бъдат представени:

– цели, обхват, допустими кандидати и дейности, разходи, критерии за оценка;
– подготовка на проектното предложение: формуляр, бизнес план, документи;
– работа с ИСУН: регистрация, подаване на проектно предложение;
– администриране на договори;
– финансово изпълнение и отчитане;
– мерки за информиране и публичност..

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!

Екип на МИГ „Куклен – Асеновград“