Увеличават бюджета на Местна инициативна група „Куклен – Асеновград”

Бюджетът на Сдружение „Местна инициативна група „Куклен – Асеновград” ще бъде увеличен, научи сайтът на асеновградчани Асеновград ДНЕС. На официална церемония в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), министър професор доктор Христо Бозуков връчи заповеди за увеличение на бюджета на Стратегиите за местно развитие. На събитието присъстваха представители на екипите на Местни инициативни групи (МИГ), както и ръководителят на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони заместник-министър Георги Събев. Професор Бозуков информира присъстващите, че предвиденият бюджет през следващия програмен период се очаква да бъде над 600 000 000 лева. Средствата, планирани за неговото финансиране, са в размер на 10% от бюджета на Стратегическия план за развитие на земеделието и развитието на селските райони, както и по 2% от бюджетите на програми „Конкурентноспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Околна среда“.

Министър Бозуков пожела на екипите на МИГ да продължават да разгръщат потенциала на регионите, в които работят, чрез инвестиции в местните икономики, за подобряване на условията на живот, състоянието на околната среда, социални и образователни дейности. Осигурените допълнителни средства са насочени както за подпомагане на местни бенефициенти, така и за текущи разходи и популяризиране на Стратегиите. Допълнителното финансиране за местни проекти в размер на 799 000 лева се предвижда да се разпредели към стопанския, нестопанския и публичния сектор на територията на общините Куклен и Асеновград, с цел да се даде отговор на нуждите на отделните сектори и заинтересовани страни, което да осигури балансирано развитие на територията.

С увеличаването на бюджета чрез програма за Развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г. (ЕЗФРСР) се утвърди нов финансов план по подмярка 19..2 в размер на 3 732 660 лева, съгласно Заповед №РД09-862/18.08.2021 г. на заместник-министъра на МЗХГ, разпределен както следва:
– по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ се увеличава бюджета от 900 000 лева на 1 150 000 лева, с което ще се подкрепи секторът на земеделието, а той е структуроопределящ за местната икономика. Финансовият ресурс попада в обхвата на Приоритет 1. Развитие на конкурентноспособна местна икономика в региона на МИГ „Куклен – Асеновград от СВОМР;
– по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземедеските дейности“ се увеличава бюджета от 917 500 лева на 1 316 500 лева, за която до момента няма отворен прием, но интересът на местния бизнес към нея е голям;
– по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ се увеличава бюджета от 919 200 лева на 1 019 200 лева, като потенциални кандидати могат да бъдат както публични институции, така и представители на НПО сектора и местни читалища;
– по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаби туристическа инфраструктура се увеличава бюджета от 136 960 лева на 186 960 лева, като тази мярка допринася за постигането на Приоритет 2. Подобряване привлекателността на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“, като предпочитано място за живот и отдих“. Чрез увеличението на бюджета на Стратегията се очаква МИГ „Куклен – Асеновград“ да подпомогне реализирането на много повече проекти на територията на двете общини с удължен срок на изпълнение до 2025 г. Планираното допълнително финансиране допринася за постигането на всеки един от заложените приоритета в СВОМР.