Община Асеновград дава еднократна помощ от 300 лева за ученици в държавно или общинско школо

Община Асеновград с важно съобщение към всички семейства, които са записали децата си за първи път в I или в VIII клас на държавно или общинско училище. Учениците имат право на еднократна помощ в размер на 300 лева за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021 г./2022 г. Средствата се отпускат независимо от доходите на семействата. Условието е децата да живеят постоянно в страната и да не са настанени за отглеждане в извън семейната среда. Помощта се предоставя и за ученици, за които се грижат: роднини/близки; настойник/попечител; приемно семейство.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи: удостоверение, че детето е записано в I/VIII клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното учебно заведение; копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител. Заявлението се подава след записването на ученика в съответния клас, но не по-късно от 15.10.21 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, за което има срок в рамките на 6 месеца от стартиране на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено лично в ДСП – Асеновград, съгласно настоящия адрес, или по електронен път, като необходимите документи се изпращат като прикачени файлове. Електронните услуги за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в I или VIII клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), на адрес: https://edelivery.egov.bg – раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. За онлайн регистрация обаче подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис. При възникнали въпроси относно заявяване на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – телефон: 070020341 и на e-mail: help@e-gov.bg.