Община Асеновград спечели проект за ремонт на читалище „Родолюбие“

Кметът на Асеновград доктор Христо Грудев подписа официално договор за ремонт на читалище „Родолюбие“ в града. Ремонтните дейности се чакат от много години, тъй като читалищната сграда се нуждае от цялостно обновяване. Ремонтът ще стане факт, след като община Асеновград спечели проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 г. – 2020 г. Наименованието му е „Културна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие“ – Асеновград“, №:BG16RFOP001-1.025-0007-C01. Обща стойност на инвестицията е 3 222 579,71 лева. От тях, 2 441 335, 69 лева са безвъзмездна финансова помощ и 781 244,02 лева – съфинансиране от община Асеновград, чрез финансов инструмент. Срокът за реализация на всички дейности по проекта е 30 месеца.

Проектът предвижда обновяване, подобряване на функционалността и повишаване на енергийната ефективност на НЧ „Родолюбие“ в Асеновград. Планирана е подмяна на съществуваща амортизирана дограма и доставка и монтаж на нова енергийноефективна такава. Ще бъде положена вътрешна топлоизолация по външни ограждащи стени. В проекта е включена подмяна на част от съществуващите покривни покрития с ТИ панели с минерална вата. Предвижда се смяна на ВиК-инсталация (вътрешно сградна) и Ремонт на съществуващи санитарни възли и изграждане на нови. Ще бъдат подменени и електроинсталацията, като ще се въведе енергоспестяващо осветление, структурно окабеляване и сигнално-охранителна инсталация.

Сменени ще бъдат системата за пожароизвестяване и пожарна безопасност, мълниезащитната и заземителна инсталации. Ще се модернизира климатичната, като ще се подменят отоплителната и вентилационната системи. Предвиден е ремонт на зрителната зала, смяна на настилки и осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение и други. По проекта ще бъдат доставени и монтирани специализирани машини, съоръжения и оборудване. А именно: сценично осветление, пулт за осветление и различни типове прожектори, портален осветителен мост, ръчни подемници за декори, панорамни подемници, нови театрални столове, завеси, озвучителни тела, цифрова микрофонна система, оборудване за апаратна, подемници и ръкохватки за хора с увреждания и други.

Освен строителните и монтажните работи (СМР) и доставката на съоръжения и оборудване, в проектното предложение са заложени и дейности за управление на проекта, авторски надзор, строителен надзор, въвеждане в експлоатация, информация и публичност, както и независим одит. Основните цели, които са поставени, са: постигане на съвременните критерии за енергийна ефективност; подобряване условията за културен живот в Асеновград; подобряване на микроклимата в сградата; постигане на оптимални работни температури; повишаване ефективността на творческия и трудовия процес; подобряване на противопожарната безопасност и сигурност на режима за достъп; подобряване на акустиката на зрителния салон; подобряване комфортът на посетителите; подобряване достъпа за лица в неравностойно положение; целогодишно използване на сградата и разнообразяване на дейностите на читалищния дом, чрез подобряване на средата.